01 մարտի 2018

Հաշվետվությունը մշակվել է «ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի չորրորդ ազգային հաղորդագրության և երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույցի պատրաստում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ Ծրագրի շրջանակներում:

Այն հաստատվել է ՄԶՄ Գործադիր խորհրդի կողմից և ուժի մեջ է մտել 2018թ. փետրվարի 19-ին: Հաշվետվությունը վավեր է մինչև 2021թ. փետրվարի 18-ը և հասանելի է նաև ՄԱԿ ԿՓՇԿ Քարտուղարության կայքում: