26 հուլիսի 2023

1990-2019թթ. համար ՀՀ ջերմոցային գազերի արտանետումների ազգային կադաստրի հաշվետվությունը կազմվել է ի կատարումն երկամյա պարբերականությամբ ջերմոցային գազերի գույքագրման հաշվետվողականության  պահանջի ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգմամբ իրականացվող «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցում» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ ծրագրի շրջանակում: Կադաստրի մշակման աշխատանքներին մասնակցել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը: