01 դեկտեմբերի 2018

Այս երկլեզու դասագիրքը նպատակ ունի խրախուսել էներգաարդյունավետությունը լուսավորության ներքին և արտաքին համակարգերի պլանավորման ու նախագծման մեջ՝ ճարտարապետներին և ճարտարագետներին գիտական ու կիրառական հիմնական տեղեկությամբ ապահովելու միջոցով: Դասագիրքը հակիրճ ամփոփում է լուսավորության տեխնոլոգիաների ֆիզիկական, կենսաբանական և գեղագիտական սկզբունքները, ինչպես նաև անդրադառնում է ստանդարտներին, տնտեսական մոտեցումներին, համակարգչային ծրագրերին և բնապահպանական հարցերին: Հեղինակները հատուկ շեշտ են դնում արդի աշխարհին մարտահրավեր նետած կլիմայի փոփոխության մեղմմանը նպաստող էներգաարդյունավետության լուծումների վրա, որոնք կիրառելի են պետությունների կողմից էներգետիկ անկախությանը հասնելու համար և անհատների ու գործարարների կողմից՝ խնայողությունների աճի համար:

Հրապարակումը շարունակություն է «Կանաչ ճարտարապետություն» երկլեզու դասագրքի:

Ներածական էջեր

Գլ ուխ 1. Լուսավոր ության տես ությ ունը և սկզբ ունքները ճարտարագետների և ճարտարապետների համար

Գլ ուխ 2. Լույսի արհեստական աղբյ ուրներ

Գլուխ 3. Ներքին լուսավորություն. առողջությանը նպաստող, բարձր ՕԳԳ-ով և ծախսարդյունավետ լուծուﬓեր

Գլուխ 4. Արտաքին լսավորություն. ճանապարհային երթևեկության, հետիոտների, զբոսայգիների, լանդշաֆտի և բնության հատուկ կարիքները

Գլուխ 5. Համակարգչային ծրագրեր մոդելավորման և նախագծման համար

Գլուխ 6. Էներգաարդյունավետ լուսավորության տեխնիկական և տնտեսական սկզբունքները

Գլուխ 7. Լուսավորությունը և էկոլոգիան