16 սեպտեմբերի 2017

Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն

ՀՀ ՋԳԱԿ հաշվետվությունը կազմվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության համակարգման ներքո, Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդի ֆինանսական աջակցությամբ և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի օժան­դա­կությամբ իրականացվող «ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի չորրորդ ազգային հաղորդագրության և երկամյա առաջընթացի  երկրորդ զեկույցի պատրաստում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00096445 ծրագրի շրջանակներում: Առաջարկություններ ստանալու նպատակով Հաշվետվության նախագիծը շրջանառվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում և ներկայացվել է շահագրգիռ գերատեսչություններին:

ՋԳԱԿ հաշվետվությունը տեղադրված է նաև ՀՀ բնապահպանության նախարարության կայքում:

ՋԳԱԿ Հաշվետվություն_5,4 MB_pdf